Kontakt


Siedziba:

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
ul. Postępu 15 C
02-676 Warszawa
tel./fax 22 893 83 29

NIP: 952-19-17-533
REGON: 015460862

 

 

Biuro regionalne:                       

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Jedwabnicza 4
62 – 700 Turek
tel./fax 63 222 38 55

e-mail: biuro@polguard.pl
https://www.polguard.pl

 

Zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160260. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), informujemy że, administratorem danych osobowych jest PolGuard® Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa.
Dane kontaktowe: PolGuard® Consulting Sp. z o.o., ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek, email: rodo@polguard.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
Każdemu przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.