Weryfikacja oferenta


Artykuł niniejszy powstał z chęci pomocy i z potrzeby wyjaśnienia w jaki sposób można zweryfikować dowolnego przedsiębiorcę? Wielu jest bowiem przedsiębiorców zajmujących się ochroną danych osobowych, którzy zachęcają do korzystania z ich usług w tym zakresie. Warto więc przy tego typu ofertach i takiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tej branży sprawdzić w jawnym rejestrze zbiorów prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bardzo często wnioski płynące z takiego sprawdzenia mogą być zaskakujące. Zdarza się tak z tego powodu, że firmy oferujące swoje usługi w tym obszarze same przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie przestrzegają, gdyż nie figurują w owym rejestrze! Zdarza się też oczywiście, że figurują one w tym rejestrze, ale zakres danych dostępny w rejestrze wprost wskazuje, że data wpisu zbiorów takiej firmy do rejestru odbiega od daty rozpoczęcia działalności przez ten podmiot nawet o wiele lat. Rodzi się zatem pytanie: co się działo przez te wszystkie lata przed dniem wpisania zbiorów do rejestru GIODO?

Dane w rejestrze GIODO dowolnej firmy sprawdzić można pod następującym adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_advanced.dhtml

Często też w życiu codziennym zwykłej osoby lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, albo przedsiębiorcy stykają się oni z różnego typu ofertami współpracy, czy też swego rodzaju „propozycjami nie do odrzucenia” składanymi np. drogą elektroniczną przez różnej maści firmy przez podmioty wszelakiej maści. Często jest też i tak, że owe oferty przesyłane zazwyczaj drogą elektroniczną (w celu zachowania jak największej anonimowości) podpisane są imieniem i nazwiskiem jakiejś osoby, a także nazwą danego podmiotu, który nam tę ofertę składa, jednakowoż bez podania pozostałych elementów ten podmiot identyfikujących. W polskim systemie prawnym istnieje bowiem obowiązek identyfikowania przedsiębiorców za pomocą danych, których podanie umożliwia ich weryfikację. Danymi takimi są NIP, REGON lub też numer wpisu w KRS-ie.

Wiadomym jest, że w Polsce każdy kto prowadzi działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorca) podlega obowiązkowi wpisu bądź to do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (zwanej dalej „CEiDG”) – jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub też do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwanego „KRS”) o ile działalność prowadzi w postaci spółki prawa handlowego tj. regulowanej przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Dla pełnego wyjaśnienia drugiego z rodzajów rejestru tj. KRS-u wskazać należy, że oprócz przedsiębiorców w KRS-ie wpisywane są także:

 • – stowarzyszenia,
 • – inne organizacje społeczne i zawodowe,
 • – fundacje,
 • – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • – oraz dłużnicy niewypłacalni.

Organizację, funkcjonowanie oraz szczegółowe informacje związane z powstaniem i funkcjonowaniem każdego z tych rejestrów znajdują się w odpowiednich aktach prawnych, czyli w ustawach tych rejestrów dotyczących. I tak aktem prawnym regulującym działanie i zakres CEiDG jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) natomiast KRS-u jest to ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 687 ze zm.). Istotą wskazanych aktów prawnych jest fakt, że zarówno z jednego jak i z drugiego bezspornie i wprost wynika fakt, że oba rejestry są rejestrami jawnymi. I tak dla pierwszego z rejestrów tj. dla CEiDG art. 38 ust. 1- 2 ustawy stanowi, że:

„Art.  38. [Jawność CEIDG]

 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
 2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.”

W zasadzie identyczny zapis dotyczy KRS-u i ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym w art. 8 wskazuje, że:

Art.  8. [Jawność Rejestru]

 1. Rejestr jest jawny.
 2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
 3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.”

W oparciu więc o te fakty wartym podkreślenia jest to, że każdy podmiot bardzo łatwo możemy wskutek owej jawności rejestrów sprawdzić i zidentyfikować. Ma to na celu potwierdzenie bądź też zaprzeczenie faktu, czy podmiot takowy w ogóle istnieje, czy też osoba do nas pisząca zwyczajnie nas chce oszukać.

Dla łatwego sprawdzenia tych okoliczności poniżej podaję adresy stron na których można dokonać sprawdzenia danego przedsiębiorcy (w zależności od tego do którego z tych dwóch rejestrów jest on wpisany).

I tak dla CEiDG jest to: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

a dla KRS-u jest to: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Po wejściu na daną stronę wystarczy już tylko wpisać w wyszukiwarkę przynajmniej jedno ze znanych nam kryteriów i uzupełnić odpowiedni kod zabezpieczający z obrazka, aby uzyskać pełną wiedzę na temat naszego kontrahenta.

Bardzo często może się wówczas okazać, że podmiot który do nas pisze zwyczajnie nie figuruje w żadnym z tych rejestrów! Oznacza to ni mniej nie więcej tylko fakt, że skoro nie figuruje w nich to znaczy, że w ogóle nie istnieje! W ten sposób w bardzo łatwy i nic nas nie kosztujący sposób (informacje z obu rejestrów uzyskuje się bowiem bezpłatnie) możemy powziąć wiedzę o drugiej stronie. Bardzo często więc może się okazać, że wiele firm składających nam co najmniej dziwne i „niedwuznaczne” oferty, przy których jednocześnie grożą nam podjęciem działań na drodze sądowej, prokuratorskiej i przed innymi organami np. przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych są czystym oszustwem, lub przynajmniej jego usiłowaniem. Dodatkowo takie podmioty próbują od nas wyłudzić zlecenie im odpłatnego wykonania jakiejś czynności. Nie dajmy się na to nabrać, z tej prostej przyczyny, że same łamią one prawo w ten sposób że próbują dokonać owego oszustwa. Jeżeli damy się im na taką pułapkę złapać to trudnym, a wręcz w zasadzie niemożliwym może okazać się odzyskanie tak wydatkowanych pieniędzy. Zazwyczaj nie będziemy wiedzieli bowiem komu właściwie dokonaliśmy zapłaty, gdyż podmiot nie istnieje. Aby się tego ustrzec należy więc dokonywać sprawdzeń drugiej strony co jak widać, ani nie jest trudne, ani czasochłonne ani tym bardzie kosztowne. Klika prostych zabiegów może nas ustrzec przed niepotrzebnymi kłopotami.

Dla przykładu pragnę wskazać kilka tylko „podmiotów”, które działają w opisany powyżej sposób i są to:

 • Kancelaria „Liberty” o/Warszawa
 • Stowarzyszenie „Legalni z Prawem”
 • Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni”
 • oraz inne w mniejszej skali

Szerzej o działalności tych i im podobnych podmiotów można przeczytać na stronie Fundacji Promocji Bezpieczeństwa:

https://fundacjapb.pl/zastraszanie-przedsiebiorcow-obowiazkiem-rejestracji-zbiorow/

 

Treść maili rozsyłanych przez takie podmioty lub też przez inne ich pokroju możecie Państwo sprawdzić z kolei pod niniejszym adresem:

https://fundacjapb.pl/gdzie-konczy-sie-marketing-a-zaczynaja-grozby/

 

Zachęcam Wszystkich do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu tak, aby nie paść niepotrzebnie  ofiarą tego typu „podmiotów”.

 

Radosław Szatkowski

Radca Prawny