Nasze szkolenia


Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Najbliższe szkolenia:

27 luty 2018 r., szkolenie pod patronatem Wójta Gminy Powidz w budynku Domu Kultury , ul. Park Powst. Wlkp.  25, 62-430 Powidz: https://fundacjapb.pl/szkolenie-odo-do-rodo-w-powidzu/

 

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 1. Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO] – omówienie wybranych zagadnień.
 2. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wymagane do 24 maja 2018r., jak w praktyce wygląda czwarty pakiet deregulacyjny.
  • Omówienie obowiązków i uprawnień administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji i informatyka. Po co kowal miał mieć szczypce?
  • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych dot. obowiązków i uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Omówienie wybranych przykładów naruszenia ochrony danych osobowych. Czy ja też mogę ponieść takie konsekwencje?
  • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:
   • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
   • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
   • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
   • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
    Czy to wystarczy byśmy byli bezpieczni?

3. Działania, które należy podjąć do 24 maja 2018 r., w celu przygotowania się do RODO?

 • Podstawy prawne do wdrożenia RODO:
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych opublikowane;
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych w toku prac;
  • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Kluczowe elementy przygotowania się do wdrożenia RODO:
  • Szacowanie ryzyka;
  • Inspektor Ochrony Danych;
  • Wewnętrzne polityki;
  • Rejestr czynności przetwarzania i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
  • Podmioty przetwarzające i powierzenie przetwarzania danych.

4. Działania realizowane po 24 maja 2018 r., na podstawie RODO:

 • Zgody na przetwarzanie danych i obowiązki informacyjne;
 • Ocena skutków dla ochrony danych;
 • Konsultacje z organem nadzorczym;
 • Dokumentacja i zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Kodeksy postępowania i certyfikacji.

5. Omówienie wybranych zagadnień projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:

 • nowy Urząd Ochrony Danych osobowych;
 • Kto i kiedy musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych;
 • Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  do 24 godzin na dobę i do miesiąca;
 • Administracyjne kary pieniężne: dla kogo 20 mln EURO a dla kogo 100 tys. zł.

6. Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:

 • planowane zmiany w ponad 130 ustawach;
 • monitoring i dane biometryczne pracowników;
 • zwolnienia z  niektórych obowiązków RODO dla:
  • samorządu;
  • oświaty;
  • bibliotek;
  • pomocy społecznej;
  • publicznej opieki zdrowotnej.

7.  Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

 

Prezentujemy Państwu galerie z wybranych realizowanych przez nas szkoleń.

Termin: 24.10.2017 r. przy współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą: https://fundacjapb.pl/szkolenie-odo-do-rodo/

Termin: 17.11.2016r., w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

Termin: 16.11.2016r., w Lesznowoli pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lesznowola.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola, napisał o nas: https://www.youtube.com/watch?v=5rYyLMlw-x8&feature=youtu.be

mzpgl

 

 

Termin: 16.01.2015r., 15.05.2015r. w Zielonej Górze, przy współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r.

Telewizja Lubuska, Program „Powiększenie”: http://www.rtvlubuska.pl/programy/powiekszenie/1812,odcinek-841

tv-lubuska-polguard

 

 

Termin: 26.05.2015r. w Warszawie, Warsaw Conference Center.

Temat: Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r. Wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

 

Termin: 14.12.2015r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku., przy współpracy z Fundacją ePaństwo.

Temat: Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych po 1 stycznia 2015r.

 

I … wiele innych szkoleń zamkniętych i otwartych zrealizowanych od 2003r.